Algemene voorwaarden Marcel te Brake Slagwerken

1)  Inschrijving: Je kunt inschrijven als slagwerkleerling door inlevering van geheel ingevuld en ondertekend inschrijfformulier bij Marcel te Brake Slagwerken. 

2)  Plaatsing: Plaatsing gebeurt door Marcel te Brake. De inschrijving wordt definitief na inlevering van het inschrijfformulier en gemaakte afspraken over feitelijke lestijd/-dag.

3)  Proefles: De kosten van een proefles zijn afhankelijk van de lengte van de les, de reisafstand van de docent en de keuze van het instrument. Deze worden in overleg bepaalt.

4)  Toegang tot de les: Mtbslagwerken heeft het recht u de toegang tot de les te weigeren wanneer er sprake is van wanbetaling.

5)  Afspraak lesdag/tijd: De lessen worden in overleg met de student op een vaste dag en tijdstip gegeven, waarbij rekening wordt gehouden met de vakanties van de basis- en middelbare scholen.

6)  Verplaatsen les: Incidenteel is het mogelijk om in overleg een les te verplaatsen naar een andere dag in dezelfde lesweek. Mocht dit niet lukken dan wordt in geval van afzeggen van de student de les gewoon gefactureerd.

7)  Afzeggen les door docent: In geval van afzeggen door docent wordt er een andere lesafspraak gemaakt, of wordt de uitgevallen les niet gefactureerd. Dit gebeurd in overleg met leerling of betalende ouder.

8)  Afzeggen bij ziekte leerling: Bij ziekte van de leerling wordt er gewoon gefactureerd omdat de tijd van de les gereserveerd wordt en er in de meeste gevallen ook een ruimte moet worden gehuurd.

9)   Langdurige ziekte leerling: Bij langdurige ziekte van leerling vanaf drie lessen kan de betaling tijdelijk worden stopgezet.

10)  Betaling 12 termijnen: Mtbslagwerken factureerd over 12 gelijke termijnen. Er wordt een reserve opgebouwd voor de vakantieperiode. Deze reserve betreft het bedrag van de werkelijk aantal afgenomen lessen minus het maandelijks betaalde bedrag. Als het bedrag van de afgenomen lessen hoger is dan het betaalde maandelijkse bedrag dan is de ingeschreven persoon dit bedrag nog verschuldigd aan mtbslagwerken. 

11)  Aanmaningskosten: Bij het te laat betalen van de factuur zullen er aanmaningskosten berekend worden. Deze aanmaningskosten bedragen 15% vh openstaande bedrag en zal iedere week, na uitblijven van betaling vermeerderd worden met 15% bovenop de laatst verzonden aanmaning.

12)  Wanbetaling: Bij het uitblijven van betaling, zonder dat de ingeschreven persoon tijdig en/of op de juiste wijze heeft opgezegd, behoudt mtbslagwerken aanspraak op betaling van het verschuldigde lesgeld inclusief het reserve bedrag van twee maanden, ingaande vanaf de maand waarin niet meer betaald is.

13)  Geldvordering: Mtbslagwerken houdt zich het recht voor om de eventuele geldvordering, al dan niet vermeerderd met de mogelijke bijgekomen kosten, waaronder aanmaningskosten via rechterlijke procedure te incasseren.

14)  Opzeggen van de les:  Opzeggen van de les kan alleen wanneer er geen openstaande bedragen zijn van gegeven lessen. Opzeggen geschiedt voor de 15de van de maand met een opzegtermijn van twee weken. De lessen gaan dus nog door tot het eind van de maand en worden dan ook nog gewoon gefactureerd.

15)  Gebruik instrument docent: Bij ingebruikname van een instrument van de docent wordt de waarde van het instrument bepaald. Deze waarde is van belang wanneer er bij het toebrengen van eventuele schade een bedrag moet worden vastgesteld om het instrument te laten repareren. Wanneer de reparatie de waarde van het instrument overstijgt dan is ingeschrevene aan Marcel te Brake Slagwerken een bedrag verschuldigd gelijk aan de afgesproken waarde van het instrument. Hiervoor zijn ingeschrevene en Marcel te Brake Slagwerken een overeenkomst aangegaan door ondertekening van het restwaardeformulier. Dit formulier wordt door ingeschrevene ondertekend wanneer deze een instrument van Marcel te Brake Slagwerken gebruikt. De ingeschreven persoon is ten allertijde verplicht de schade te betalen aan mtbslagwerken. Schadeherstel wordt alleen gedaan door vakkundige zaak.

15)   Aanpassing algemene voorwaarden: Mtbslagwerken behoudt het recht om de algemene voorwaarden aan te passen met de aantekening dat de nieuwe aanpassing alleen geldig is bij het afsluiten van een nieuwe overeenkomst. Wanneer er geen nieuwe overeenkomst wordt ondertekend blijven alle oude overeenkomsten geldig.